2013. április 23., kedd

F:E. - Dánia 45

Mire az előszobába léptünk , odakint már tombolt a nyári vihar . Dühös szélroham csapta be mögöttünk az ajtót és reszkettetett meg minden ablakot . A váratlan zajra , máris felfigyeltek a házban tartózkodók. Sietős léptek nesze hallatszott a nappalit és az előszobát összekötő, rövid folyósón, s nem sokára feltűnt az akinek kiléte, eddig ismeretlen volt élődtünk .
A vendég , aki miatt az nap az egész ház felbolydult, egy nő volt . Magas , feltűnően vékony arcú , ám mégis szép nő. Alig lehetett idősebb Kristinánál , de megjelenése alapján , jóval öregebbnek nézhette az ember . Vonásai kemények voltak , álla markáns , ajkai szépen rajzoltak . Arca valóban szinte tökéletes volt , és ezt tudta is . Büszke volt magára , szemében állandó gőg , és önteltség kifejezése ült, mintha mindent és mindenkit lenézne maga körül , mintha azt hinné szépségével mindenki más fölé kerülhet. Ez máris rontott a hatáson. Fekete haját kontyba fogva hordta, ruhája élénkszínű volt, gazdagon díszített. Kissé túl pompázatos egy hétköznapi estéhez, de ez úgy tűnt egy cseppet sem zavarta. Amint betette a lábát az előszobába, szeme Kristinára szegeződött. Kiegyenesedett, kihúzta magát, arcizmai láthatóan megfeszültek az idegességtől. Én rám ügyet sem vetve , azonnal a lány felé vette az irányt .
- Hát itt vagy ! - Támadt rá gondolkozás nélkül, mintha csak valami rablót ért volna tetten. Beszédének gyors üteme, és helytelen kiejtése azonnal elárulta a dán nem az anyanyelve. Kristina a váratlan találkozástól megzavarodva, ügyetlenül, sietve bókolt a hölgy felé. Arcán nem volt más csak döbbenet és riadalom.
- Üdvözlöm Madame Rosée ... örülök , hogy ismét ellátogatott hozzánk ... - Köszöntötte tétován a vendéget . Hangjában , nem volt öröm , ezt tisztán éreztem . Arcáról is jól leolvasható volt, hogy ezt csak az illem mondatta vele . A nő megjelenése egy percre mintha minden lelkesedését szétkergette volna . Ám a Madame nem sokat törődött ezzel , észre sem vette Kristina , hogyan reagál feltűnésére. Haragtól és elégedetlenségtől megfeszült arccal nézett a lányra. Kristina nem is bírta sokáig elviselni ezt a tekintetet, lesütötte szemét, csüggedten, mint aki valóban valami megbocsájthatatlan dolgot követett el. Madame Rosée feldúltan fordított neki hátat, és a nem messze tőle lévő ajtó felé indult. Dühödt léptekkel viharzott végig a folyósón, majd megállt az ajtó előtt és idegesen kopogott rajta. A ház visszhangzott a szapora koppantásoktól.
- Herold ! - Szólt emelt hangon, anélkül, hogy megvárta volna, hogy a dörömbölésre ajtót nyissanak.
- Az unokahúga kegyeskedett végre haza fáradni! Hangja élesen csengett , metsző gúnnyal . A szoba ajtaja máris kinyílt s egy férfi tűnt fel . A bosszankodó nőt követve , lépett elénk , s megállt mellette , Kristinával szemben . Szemügyre vette a lányt , tetőtől talpig , kifejezéstelen arccal . De sáros ruhája , átázott cipője nem nyerte el tetszését. Összevonta szemöldökét, hideg szürke szeme fölött.
- Késtél . Már megterítettek , tálalva . - Kezdte kemény hangon . Szeme újra végig futott a lányon , s rendetlen öltözete ezúttal úgy tűnt még bőszítőbben hatott rá .
- Úgy nézel, ki mint egy ágról szakadt koldus ! - Szűrte fogai között . - Így fogadsz engem ?!! Így üdvözölsz engem s a vendéget?!! Nem szégyelled magad?! - Odakint esik az eső ... - Próbálkozott a lány . - Az időjárás egy cseppet sem érdekel ! - Förmedt rá durván a férfi. - Eredj a szobádba és hozd magad rendbe, de tüstént! - Utasította . - És vacsoráig egy szavadat se haljam ! Kristina elképedten meredt maga elé, de egy szóval sem ellenkezett. - Megértetted? ! - Meg bácsikám... megértettem ... Nem kellett sokáig töprengenem azon ki ez az ember . Herold Esbenson a negyvenes éveiben járhatott . Rideg megjelenése hűen tükrözte jellemét . Fakószöke , merev tartású férfi , sápadt szigorú arccal . Feltűnt , hogy miközben beszélt balkezét végig szürke mellénye alá helyezte , akár a volt francia Császár, Napóleon , mintha gyomorfájás kínozná. És valóban, ajkai vékonyak és vértelenek voltak, mint az olyan emberé, akinek egészsége nem a legjobb. De elgyötört megjelenése nem tudott sajnálatot ébreszteni bennem. Amint végzett Kristinával , felém fordult , rám tekintett. Figyelmesen végigmért, komótosan, ráérősen jártatta rajtam szemét. Maszkomnál megállt, s arcára, bizalmatlan, gyanakvó kifejezés ült ki. Nem volt elragadtatva tőlem, sőt lerítt róla, ellenszenvesnek talál. Az előbbi jelenet után, én sem voltam róla jobb véleménnyel. A párbeszédet hallgatva minden izmom megfeszült, és az a tekintet, amivel végig mért csak fokozta bosszúságom. Az egész ember ingerlő volt, modora, beszédének hangneme irritáló.
- Hát ön volna az akiről a nevelőnő írt ... - Állapította meg szárazon . - Erik , ha az emlékezetem nem csal.
Gépiesen nyújtotta felém kezét. Elfogattam jobbját, de ez a kézfogás a legkevésbé sem volt baráti, egyikünk részéről sem. - Amiatt a sajnálatos esetért, a fjordnál , a lány nevében is elnézést kérek . Kétbalkezes teremtés, képtelen vigyázni magára. - Mondta egy szúrós pillantást vetve a lányra. Szerencsétlen nem tudott hová lenni szégyenében, a padlóra szegezte tekintetét. - Hálás volnék, ha elfelejtenénk a történteket. - Mondtam nyomatékosan. Esbenson azonban csak azért sem hagyta annyiban. Futó mosoly jelent meg arcán, amely azonnal el is tűnt. Szemében azonban ott volt, amit nyíltan nem mondott ki . - Nem , arról szó sem lehet . - Jelentette ki, s szinte hallottam, amit magában hozzáteszi : '' Kínozzuk még egy kicsit,az én drága unokahúgomat,ne menekülhessen olyan könnyedén ! ,, Karon ragadta a lányt és elém vezette. - Mondj köszönetet, úgy, ahogy egy jól nevelt hölgyhöz illik, még ha te magad nem is vagy az. Kristina megállt élődtem és bókolt felém, úgy mintha sosem látott volna az előtt. Pontosan, úgy ahogy az emberek első találkozáskor üdvözlik egymást, mintha az elmúlt hónapok emléke hirtelen kiment volna a fejéből. - Hálásan köszönöm, uram, amit értem tett. - Szólt kifogástalan modorral. Látszólag közömbösnek mutatkozott irántam, de egy percre sem nézett rám, zavartan lesütötte szemét. Ebből láthattam, igazán kényelmetlenül érzi magát. Néma engedelmessége megdöbbentett, és megnémított. - Most pedig indíts a szobádba! Öltözz át és egy félóra múlva az ebédlőben légy! - Vezényelt hidegen Herold Esbenson .

A lány ahogy , kiegyenesedett futó pillantást vetett rám . Arcán békítő , fáradt , beletörődött mosoly jelent meg , mintha csak azt mondta volna : '' Ne aggódj ! Ezt is túlélem , ahogy eddig is túléltem ! ''
- Ne állj ott mint egy félnótás ! - Mordult Kristinára ismét Esbenson . - Octavia ! Kísérje a szobájába! - Parancsolt a mellette álló nőre . Az határozottan fogta meg a lány karját , s megindult vele a szobája felé . Erélyes léptekkel vezette végig a folyósón. Csak az a futó pillantás tartott vissza attól , hogy hirtelenjében kimondjak mindent, ami e jelenet láttán összegyűlt bennem . Lett volna mit mondanom bőven ! És egy szavamat sem köszönték volna meg az egyszer biztos! De most türtőztettem magam. Nem lett volna sok értelme háborognom, csak azt érhettem volna el, hogy a lányt még jobban megbüntetik. Ezt belátva, dühöm elnyomtam, s félretettem egy másik alkalomra. Erőm összeszedve , nem nyitottam szólásra szám, hallgattam . Ökölbe szorult kézzel néztem ahogy Madame Rosée beterelte a lányt a szobájába , s kulcsra zárta az ajtót. Herold Esbenson szintén végig szemmel követte őket . Elégedettség ült ki vonásaira. Mint aki jól végezte dolgát , fordult felém . - Örültem a találkozásnak . - Szólt , hideg elutasító udvariassággal. Egy másodpercig elgondolkozott, majd émelyítő nyájaskodással folytatta: - Ha megengedi , van számára egy jó tanácsom : Ne fecsérelje az idejét erre a szerencsétlenre. Haszontalan teremtés, még egy leányhoz képest is ostoba. Senkit sem érdekel. - Mondta dühítő lenézéssel. - Kövesse a többség példáját ön is . Jobban jár vele . - Közölte szárazon, majd az ajtó felé intett. - Most pedig távozhat fiatalember. Tűrhetetlennek éreztem ennek az embernek a jelenlétét, hihetetlen mértékben visszataszítónak találtam viselkedését. Jobbnak láttam hát, ha minél hamarabb az ajtó túlfelén leszek , mielőtt még türelmemet veszítem . Már közel álltam ehhez , vészesen közel . Mert az a hangnem igazán dühített ! Fiatalember, ez is úgy hangzott Herold Esbenson szájából , mintha azt mondta volna , taknyos kölyök !

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése